• انجام دادن یک فعل اصلی
  • نکات مهم برای یادگیری زبان انگلیسی
  • کتاب Blood Will Out
  • تغییرات فعل

انجام دادن یک فعل اصلی

To do به معنای انجام دادن یک فعل اصلی است. منفی کردن، سوالی کردن و ...

ساخت آلمان

کلیپ ویدیویی با نام ساخت آلمان.

اصطلاح Flag something up

اصطلاح Flag something up برای تاکید بر اهمیت چیزی و یا اشاره به آن به طوری ...

زمان حال استمراری

هر گاه عملی در زمان حال ،در حال انجام شدن باشد با زمان حال استمراری بیان میشود.

کتاب Philomena

کتاب فیلومنا در رابطه با جستجوی 50 ساله یک مادر به دنبال پسرش می باشد.

قیود تکرار

قیود تکرار قیودی هستند که با بیشتر زمانها از جمله زمان حال ساده به کار ...

در سالی که گذشت

در سالی که گذشت سعی ما بر این بود تا مطالب مفیدتر و پر کاربرد را بدون هیچگونه هزینه ...

اصطلاح To tower over

To tower over کسی یا چیزی، به معنی بلندترین نوع از آن چیز یا شخص است.

اصطلاح One in the eye

اگر شما بگویید چیزی One in the eye است برای کسی، به این معنیست که ...