اصطلاح Flag something up

اصطلاح Flag something up برای تاکید بر اهمیت چیزی و یا اشاره به آن به طوری ...

اصطلاح To tower over

To tower over کسی یا چیزی، به معنی بلندترین نوع از آن چیز یا شخص است.

اصطلاح One in the eye

اگر شما بگویید چیزی One in the eye است برای کسی، به این معنیست که ...

اصطلاح Present

Present به عنوان یک اسم دو معنی دارد. A present به معنی یک هدیه است ...

اصطلاح The sands of time

اصطلاح the sands of time یکی از راه های دیگرِ اشاره به زمان است.

اصطلاح To flock to

اصطلاح to flock to توصیف کننده حرکت گروه بزرگی از افراد به سمت یک مقصد است.