انجام دادن یک فعل اصلی

To do به معنای انجام دادن یک فعل اصلی است. منفی کردن، سوالی کردن و ...

زمان حال استمراری

هر گاه عملی در زمان حال ،در حال انجام شدن باشد با زمان حال استمراری بیان میشود.

قیود تکرار

قیود تکرار قیودی هستند که با بیشتر زمانها از جمله زمان حال ساده به کار ...

زمان حال ساده

هرگاه عملی در سه زمان گذشته، حال و آینده به صورت تکرار انجام شود، حال ساده ...

جدول زمان ها

زمان ظرف فعل محسوب می‌شود. در انگلیسی سه زمان گذشته، حال و آینده ...

اقسام از

در زبان انگلیسی کلمات و صورت های مختلفی از کلمات می‌توانند به معنی "از" باشند. برای نمونه of به معنای از به مفهوم جزئی از کل و یا How به معنای از کجا می‌باشد.


برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

حالت ملکی

برای نشان دادن حالت ملکی در فارسی از کسره استفاده می‌کنیم. ترجمه این کسره در انگلیسی به دو صورت خواهد بود.
چنانچه اسمِ بعد از کسره در فارسی شخص باشد، ترجمه کسره در انگلیسی s' می‌شود و چنانچه اسمِ بعد از کسره در فارسی غیر شخص باشد، ترجمه کسره در انگلیسی of می‌شود.


برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

لغات استفهامی بین دو جمله

برای ایجاد ارتباط بین دو جمله، هنگامی که جمله دوم با یکی از کلمات پرسشی سوالی شده باشد، کافی است از خود کلمه پرسشی یه عنوان رابط دو جمله استفاده کنیم.


برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

حروف تعریف

حروف تعریف در انگلیسی به دو دست تقسیم می شوند؛ حروف تعریفِ اسامی نامشخص و حروف تعریفِ اسامی مشخص.


برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.