درباره Say و Tell

هر دو به معنای گفتن می‌باشد، با این تفاوت که بعد از say یا مفعول نداریم یا مفعول غیر شخص داریم. اما بعد از tell حتما مفعول شخصی خواهیم داشت.

برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

اصطلاحات بی زحمت

اصطلاحات زیر به معنی بی زحت می‌باشند. بعد از این دو اصطلاح حتما فعل به صورت ing دار خواهد آمد و در انتها نیز علامت سوال خواهیم داشت. 

برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

وجه امری

امر، عبارت است از دستور انجام کاری به مخاطب. در زبان انگلیسی برای ساختن جمله های امری کافی است You (فاعل) را از ابتدای جمله مثبت حذف کنیم.


برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

قوانینِ دو جمله

در فارسی ارتباط دو جمله با "که" برقرار می‌شود و ترجمه "که" در انگلیسی "that" می‌باشد. باید توجه داشت که "that و who" در جمله‌های انگلیسی زمانی قابل حذف هستند که فاعلِ عبارت ربطی باشند.


برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ضمائر ملکی

ضمائر ملکی کلماتی هستند که جانشین صفت ملکی و اسم همراه آن می‌شوند.

کلمات پرسشی

کلمات پرسشی، کلماتی هستند که در ابتدای جمله سوالی قرار میگیرند ...

تغییرات فعل

نحوه منفی، سوالی و سوالی منفی کردن افعال و تغییراتی که می‌توان روی فعل اعمال کرد.

افعال To Be

To Be به معنای بودن می‌باشد و در زمان حال ساده دارای مشتقات ...

جمله چیست؟

جمله عبارت است از مجموعه چند کلمه که روی هم معنا و مفهوم درستی داشته باشند.