گرامر چیست؟

گرامر سیستم هر زبان است. افراد گاهی اوقات گرامر را به عنوان قوانین ...